Portal - Muszyna
Strona główna / Klasy integracyjne
Sobota - 27 lutego 2021 Gabrieli, Liwii, Leonarda      "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir
Aktualności
Nauczyciele
Dla rodziców
Dziennik elektroniczny
Statut
Regulaminy
Plan lekcji
Przedszkole w Muszynie
Rada Rodziców
REKRUTACJA 2020/2021
Klasy integracyjne
UKS Góral
SKKT
Biblioteka
Świetlica
Współpraca zagraniczna
Zajęcia pozalekcyjne
Galeria archiwalna
Projekty europejskie
Projekt - Żyj z pasją
Cyfrowa Szkoła
Oferty pracy
Projekt MKZ
Wymagania
Pytania i opinie
RODO
polski
Klasy integracyjne

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci z niepełnosprawnością: intelektualną, sensoryczną (wzrokową, słuchową), ruchową, autyzmem, Zespołem Aspergera z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno - społecznej. Pamiętać należy, że idea integracji nie dotyczy tylko sfery edukacji przedmiotowej, odbywa się nie tylko na lekcjach, ale w każdym momencie przebywania uczniów ze sobą: podczas wycieczek, wspólnej zabawy, imprez klasowych, wyjścia do kina, imprez organizowanych „po szkole” (kuligów, ognisk itp.). Uczniowie z niepełnosprawnością zyskują możliwość nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować siebie, poznają swoje mocne strony i przezwyciężają swoje bariery. Uczniowie pełnosprawni uczą się akceptacji drugiego człowieka, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet.

W naszej szkole, w klasach integracyjnych, oferujemy opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry nauczycieli (oligofrenopedagogów, surdopedagoga, tyflopedagoga, pedagogów specjalnych w zakresie pracy z uczniem z autyzmem i Zespołem Aspergera, specjalistów terapii pedagogicznej, socjoterapeutów, logopedów, psychologa, pedagoga szkolnego) oraz wsparcie na wszystkich lekcjach przez nauczyciela współorganizującego proces kształcenia z odpowiednim przygotowaniem i wykształceniem kierunkowym.

Pracujemy w oparciu o rzetelnie przygotowaną wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Zależy nam na osiągnięciu przez uczniów optymalnego poziomu samodzielności, nauce komunikacji z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji (AAC). Pracujemy ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowości ucznia, jego potrzeb i możliwości. Bazujemy na potencjale i zainteresowaniach naszych Uczniów. Dla każdego indywidualnie przygotowujemy odpowiednie dostosowania zarówno treści, form, metod pracy, jak i środowiska szkolnego oraz w razie potrzeb służymy radą i pomocą w zakresie przystosowania środowiska domowego.

Proces nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością w naszej szkole, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wspierają takie formy pracy jak: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z tyflopedagogiem, zajęcia z surdopedagogiem, zajęcia z logopedą, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, a także gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne, liczne koła zainteresowań.

Decyzję o przyjęciu dziecka z niepełnosprawnością do klasy integracyjnej podejmuje komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, pedagog specjalny o specjalizacji zgodnej z typem niepełnosprawności dziecka na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia ucznia do klasy integracyjnej jest aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do nauki w klasie integracyjnej (na podstawie aktualnego badania psychologicznego).

 

 


 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Adam Bartusiak